Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIERENOPPAS AMERSFOORT B.V.

Artikel 1 – Definities

1.1. Wij handelen onder de naam Dierenoppas Amersfoort B.V, zijn gevestigd te Amersfoort en staan ingeschreven onder KvK-nummer 86430084.

1.2. Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan wij tegen betaling producten aan jou leveren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die wij voor jou uitvoeren.

2.2. Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor jou nadelige gevolgen, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.3. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van jou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Indien jij een bestelling plaatst, ga jij akkoord met deze algemene voorwaarden. Jij dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat jij kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden.

3.2. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien een aanbod een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om jou de

mogelijkheid te geven het aanbod te beoordelen. Jij kunt geen rechten ontlenen aan kleuren op de afbeeldingen.

3.3. Wij kunnen niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Wanneer de overeenkomst via de webshop tot stand komt, treffen wij passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Wij zorgen eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn inclusief BTW. De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Bij de aanschaf van een product uit de webshop dragen wij er zorg voor dat jij de mogelijkheid hebt om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen.

4.4. De prijzen die wij bij het aangaan van de overeenkomst communiceren, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, hebben wij het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.5. Indien jij voor achteraf betalen hebt gekozen, dienen facturen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

4.6. Jij bent van rechtswege in verzuim, indien jij jouw betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat jij in verzuim bent, tot

aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, ben jij wettelijke rente verschuldigd.

4.7. Wanneer jij in gebreke of verzuim bent, komen alle redelijke kosten die jij moet maken om de vordering te innen, voor jouw rekening.

4.8. Indien jij je in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die wij op jou hebben direct opeisbaar.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Jij dient alle benodigde gegevens, waaronder verzendgegevens, voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan ons ter beschikking te stellen.

5.2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Wij zullen vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.

5.4. Indien jij onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor jouw rekening.

5.5. Jij vrijwaart ons voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Wij voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde.

6.2. Wij voeren geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met onze professionaliteit.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. Indien jij een product op afstand koopt, heb jij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.

7.2. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat jij het product, of een laatste deelzending hebt ontvangen of wanneer een door jou aangewezen derde zoals een vooraf aangegeven afleverpunt het product voor jou in ontvangst heeft genomen.

7.3. Indien jij gebruikmaakt van het herroepingsrecht, hebben wij het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Jij bent echter niet verplicht om deze reden aan ons op te geven.

7.4. Jij hebt niet de mogelijkheid gebruik te maken van het herroepingsrecht, indien jij producten hebt besteld die in verband met hygiënische redenen verzegeld worden verstuurd en jij deze verzegeling hebt verbroken of gepersonaliseerde producten bestelt.

Artikel 8 – Verplichtingen tijdens bedenktermijn

8.1. Jij dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Jij dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of jij het product wil houden. Het product mag alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.

8.2. Indien een product beschadigd of gebruikt is, en jij gebruikmaakt van jouw herroepingsrecht, zijn wij gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of slijtage is ontstaan, in rekening te brengen.

8.3. Zodra wij het geretourneerde product hebben ontvangen, en jij reeds had betaald voor het product, zullen wij dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugstorten. Deze terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die jij gebruikt hebt om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten voor de heenzending worden enkel terugbetaald, indien jij jouw gehele bestelling retourneert.

Artikel 9 – Uitvoering herroeping

9.1. Indien jij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kun jij dit doen met het modelformulier dat wij op onze website ter beschikking hebben gesteld. Jij bent echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om jouw herroepingsrecht uit te oefenen.

9.2. Nadat jij kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heb jij 14 kalenderdagen om het product te retourneren.

9.3. Jij draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat jij het product hebt teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.

9.4. De kosten voor het retourneren van het product komen voor jouw rekening.

Artikel 10 – Wijziging en overmacht

10.1.Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die wij redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

10.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken wij naar een passende oplossing. Wij hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

10.3. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, zijn wij bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Wij zijn  in dit geval geen schadevergoeding aan jou verschuldigd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

11.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door jou of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

11.4. Indien jij na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Je kunt hierbij onder andere denken aan het ongecontroleerd achterlaten van onze snacks bij jouw hond, wegens stikgevaar. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat jij of een derde veranderingen hebt aangebracht aan het product. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit dusdanige gebreken, of door de omgang met andere dieren, zoals het blijven haken aan een halsband, of het losraken van een halsband, musketon van een hondenriem, tuigje of labeltje bij het rollen, of wanneer hierin wordt gebeten. In een dergelijk geval kan ook schade aan de producten ontstaan. Indien de schade ontstaat door dit toedoen, bestaat er geen recht op garantie. De verantwoording van het gebruik van producten ligt bij jou als koper.

11.5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de materialen waarvan een product is gemaakt in verband met eventuele allergieën. Indien wij de materialen in ons aanbod specificeren en jij de mogelijkheid hebt om deze te controleren, zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke (gevolgen van) allergische reacties die ontstaan door het gebruiken van een product.

11.6. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies.

11.7. Producten dienen op een droge plek bewaard te worden om gebreken en slijtage te voorkomen. Indien jij deze en andere bewaar- of gebruiksadviezen niet in acht neemt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.

11.8. Indien wij een schadevergoeding zijn verschuldigd voor directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij het uitblijven van uitkeren, tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

11.9. Jij vrijwaart ons tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door ons uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 12 – Productaansprakelijkheid

12.1. In aanvulling op artikel 11 gelden de volgende bepalingen omtrent productaansprakelijkheid bij consumentenverkoop, zoals is bepaald in de wet. Wij zijn aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek van ons product, maar deze aansprakelijkheid blijft beperkt tot de volgende gevallen: lichamelijk letsel, schade als gevolg van dood en schade aan een andere zaak die bestemd is voor en gebruikt wordt in de privésfeer en die is toegebracht door het product, indien de schade groter is dan 500 euro.

12.2. Een product wordt als gebrekkig beoordeeld, wanneer het niet aan de veiligheidsvereisten voldoet, die van het product verwacht mogen worden. Voor het beoordelen van de veiligheid wordt in ieder geval gekeken naar de presentatie, het redelijkerwijs te verwachten gebruik en het tijdstip van in het verkeer brengen. Indien een beter product op de markt is gebracht, kan ons product niet als gebrekkig beoordeeld worden enkel omwille van die reden.

12.3. Indien jij schade lijdt, zoals is omschreven in lid 1, dien jij de schade, het gebrek en het causale verband tussen het gebrek en de schade te bewijzen.

12.4. Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk, indien één of meerdere van de volgende wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn op de situatie:

a. Wij hebben het product niet in het verkeer gebracht;
b. Het is niet aannemelijk dat het gebrek aan het product, dat de schade heeft veroorzaakt, aanwezig was op het moment dat wij het product in het verkeer hebben gebracht. Dit geldt ook wanneer het aannemelijk is dat het gebrek later is ontstaan. Bij deze beoordeling dient te worden gelet op de omstandigheden.
c. Wij hebben het product niet geproduceerd voor de verkoop of een ander economisch doel en het product is ook niet bedrijfsmatig in de omloop gebracht.
d. Op basis van de wetenschappelijke en technische kennis, die op het moment van het in het verkeer brengen van het product kenbaar was, was het niet mogelijk om het bestaan van het gebrek te achterhalen.

12.5. Indien schade het gevolg is van zowel het gebrek aan het product, als aan jou te wijten is, wordt de aansprakelijkheid van ons gematigd of weggenomen. Dit geldt echter niet, wanneer de schade te wijten is aan zowel het gebrek, als een handeling van een derde.

12.6. De mogelijkheid tot het indienen van de vordering tot schadevergoeding op basis van dit artikel, verjaart na drie jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop jij met de schade, het gebrek en onze identiteit bekend is of had moeten zijn. Het recht op schadevergoeding vervalt na tien jaar. Deze termijn vangt aan op de dag die volgt op de dag waarop wij het schadeveroorzakende product in het verkeer hebben gebracht.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

13.1. Op alle door ons geplaatste foto’s, beschrijvingen en gegeven adviezen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij ons. Het is niet toegestaan foto’s, beschrijvingen of adviezen te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.

13.2. Wanneer jij in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, wordt dit gezien als een inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat wij enig recht verliezen op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan jou kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

13.3. Het eigendomsrecht op een geleverd product berust pas bij jou nadat jij de volledige overeengekomen prijs hebt betaald.

Artikel 14 – Levering

14.1. Voor het versturen van een product, gaan wij uit van de door jou aangeleverde informatie. Indien jij een foutief afleveradres hebt doorgegeven, zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product. Wanneer jij een foutief verzendadres hebt doorgegeven, ben jij zelf verantwoordelijk voor extra verzendkosten indien jij wenst dat wij het product opnieuw versturen.

14.2. Wij sturen producten naar afleveradressen in Europa, tenzij anders overeengekomen.

14.3. Levering geschiedt via een post- of pakketdienst. Na verzending ontvang jij een ‘track and trace’ code van de vervoersdienst om het pakket en de afleverdatum te volgen.

14.4. Producten worden binnen 2 werkdagen na de dag van bestelling verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een pre-order bevat, een product niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft.

14.5. Wanneer wij een product niet kunnen leveren binnen de aangegeven termijn, zullen wij jou hiervan op de hoogte stellen. Jij dient ons dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval wij na deze termijn nog steeds niet aan jou kunnen leveren, ben jij gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 15 – Bijzondere bepalingen

15.1. Wij zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

Artikel 16 – Klachten

16.1. Indien jij een klacht hebt, dien jij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Wij zullen binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

Voor klachten over de levering geldt een inzendingstermijn van 48 uur.

16.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

16.3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, of een bestelling niet compleet is, dien jij dit binnen 48 uur na ontvangst te melden zodat wij het gebrek kunnen herstellen.

16.4. Indien jij een klacht hebt, kun jij deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Jij bent hier echter niet toe verplicht en jij kunt ons ook direct contacteren om jouw klacht kenbaar te maken.

Artikel 17 – Garantie

17.1. Wij staan ervoor in dat door jou bestelde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik.

17.2. Jij hebt recht op wettelijke garantie.

17.3. Indien gebreken zich voordoen tijdens de wettelijke garantietermijn worden deze alleen hersteld indien de gebreken zijn ontstaan omdat het product ondeugdelijk is en het niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik.

17.4. Sommige producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen met inherente bepaalde eigenschappen. Materialen kunnen verkleuren of slijten. Dit valt niet onder de garantietermijn, indien dit een kenbaar kenmerk is van een bepaald materiaal. Voor overige uitzonderingen wordt verwezen naar https://www.dierenoppasamersfoort.nl/klachten-garantie/.

17.5. Jij kunt schriftelijk aanspraak maken op garantie. Jij dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien wij dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product.

Artikel 18 – Geschillenbeslechting

18.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Indien zich een geschil tussen ons voordoet, zullen wij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Wij zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

18.3. Geschillen tussen ons zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

18.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover ons en betrokken derden 12 maanden.

error: Op alle tekst en foto\'s rust copyright